Sherbimet

Planifikim dhe projektim urbanistik

Projektim

  • Arkitektural inxhinjerik
  • Inxhinjerik i konstruksioneve ndërtimore
  • I instalimeve dhe impianteve  mekanike
  • I instalimeve dhe impianteve  elektrike
  • I instalimeve dhe impianteve  hidraulike

Projektim enterieri

Dizajnimi i mobiljeve dhe i produkteve

Rivitalizimi dhe rikonstruktimi i ndërtesave dhe i vendbanimeve

Hulumtimi, perzgjedhja dhe furnizim me materiale ndërtimore dhe teknologji adekuate

Konsulencë

Projekt menaxhimi dhe udhëheqje të projekteve arkitekturale dhe ndërtimore në frymën e projektimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm (LEED dhe BREEAM)